ประกาศคณะ

ประกาศให้นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในตอนเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตรวจสอบที่นั่งสอบจากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 20 – 25 เมษายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 เมษายน 2561

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ เรื่องการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดให้มีการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี (ครั้งที่ 2) ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี (ครั้งที่ 2) ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแจ้งงดให้บริการติดต่อประสานงาน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแจ้งงดให้บริการติดต่อประสานงาน เนื่องจากสัมมนา ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2561

ประกาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 4 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 12.30 - 17.30 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ครั้งที่ 2) ฉบับแก้ไข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ครั้งที่ 2) ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ครั้งที่ 2) ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี ประจำปี 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 ธันวาคม 2560