งานวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งเพื่อขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งเพื่อขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมให้ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายเป็นผู้ขอนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมให้ผู้ขอรับค่าใช้จ่ายเป็นผู้ขอนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานชาติในต่างประเทศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 กันยายน 2560

ตารางสรุปตีพิมพ์รายบุคคล

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กันยายน 2560

สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 สำหรับบุคลากรของ มจพ. ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัด แล้วส่งมาที่ สำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 ตุลาคม 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

สามารถส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ธันวาคม 2560