แสดงความยินดี

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นและศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นซึ่งมี รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมี ผศ.ดร.ศศิธร คงเรืองเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย ที่ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560