แสดงความยินดี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASTC2017

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ASTC2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (TMO) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากสำนักงาน ก.พ. เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2560

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นและศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นซึ่งมี รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมี ผศ.ดร.ศศิธร คงเรืองเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย ที่ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560