แสดงความยินดี

แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASTC2017

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ASTC2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (TMO) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากสำนักงาน ก.พ. เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2560