แสดงความยินดี

แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560