อบรม

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ขอเชิญอบรมหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 4

ขอเชิญอบรมหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 60

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล)

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล) ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม SciKU Academy สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 7 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม SciKU Academy สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 7 หลักสูตร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0"

อบรม วันพฤหัสบดีที่ 27- วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มีนาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ปฏิทินการฝึกอบรม

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2560

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 (จะขึ้นชั้นปีที่ 4) ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิชาเรียน และอายุไม่เกิน 26 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2560