ทุนการศึกษา

ประกาศให้ทุนการศึกษา อาจารย์เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 ธันวาคม 2560

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560, ระดับอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สมัครได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2561

ติดต่อขอใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค.

ผู้สนใจสมัครทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไข และอื่นๆ ให้เข้าใจก่อนสมัคร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ ประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ ประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาการมอบทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017"

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560