ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560"

นักศึกษาที่มีรายชื่อให้นักศึกษามารายตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561"

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560"

ขอให้นักศึกษาของคณะฯ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการยื่นเอกสารรายงานตัวแนบท้ายประกาศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560"

ขอให้นักศึกษาของคณะฯ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการยื่นเอกสารรายงานตัวแนบท้ายประกาศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561