ทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มารายงานตัว เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มารายงานตัวพร้อมเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ประกาศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะฯ เพื่อรับทุนการศึกษาโดยนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พ.ค. 2560 ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ตามรายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2560

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน จำนวน 91 ทุน ให้แก่นักศึกษาของคณะ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มีนาคม 2560