ทุนการศึกษา

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาการมอบทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017"

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ชวนนิสิต นักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ชวนนิสิต นักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560

มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 สิงหาคม 2560

เชิญชวนนักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา "หอการค้่าอเมริกันในประเทศไทย 2560"

เชิญชวนนักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา "หอการค้่าอเมริกันในประเทศไทย 2560"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 กรกฎาคม 2560

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2560"

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2560"

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประกาศ! ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2560

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ติดต่อส่งใบสมัคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 (กลุ่มนักศึกษารายเก่า มจพ.) รหัส 57 รหัส 58 และรหัส 59

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 มิถุนายน 2560

รับสมัครนิสิต นักศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท สมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

การสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา2560 มีกำหนดระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560