ทุนการศึกษา

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท (ทุนแข่งขัน) ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ธันวาคม 2560

ประกาศให้ทุนการศึกษา อาจารย์เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 ธันวาคม 2560

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560, ระดับอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สมัครได้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศการให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2561

ติดต่อขอใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค.

ผู้สนใจสมัครทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไข และอื่นๆ ให้เข้าใจก่อนสมัคร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ ประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ ประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560