ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561"

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560"

ขอให้นักศึกษาของคณะฯ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการยื่นเอกสารรายงานตัวแนบท้ายประกาศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560"

ขอให้นักศึกษาของคณะฯ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการยื่นเอกสารรายงานตัวแนบท้ายประกาศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัด

แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 และ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561

ประกาศการกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษา 2561

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มีนาคม 2561

ประกาศปลดล็อคสถานะ ผู้กู้ กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศปลดล็อคสถานะ ผู้กู้ กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561ศึกษา 2561

ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561 เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2561