ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560"

นักศึกษาที่มีรายชื่อให้นักศึกษามารายตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561"

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560"

ขอให้นักศึกษาของคณะฯ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการยื่นเอกสารรายงานตัวแนบท้ายประกาศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560"

ขอให้นักศึกษาของคณะฯ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดกำหนดการยื่นเอกสารรายงานตัวแนบท้ายประกาศ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัด

แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 และ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 พฤษภาคม 2561

ประกาศการกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษา 2561

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มีนาคม 2561