ทุนการศึกษา

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561ศึกษา 2561

ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561 เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสมัครขอรับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่สนใจสามารถสอบถามกรรมการกิจการนักศึกษาที่ตนเองสังกัด พร้อมยื่นหลักฐานต่าง ๆ ภายในวันที่ 5 ก.พ. 61

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวนทั้งสิ้น 86 ทุน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มกราคม 2561

ประกาศให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตการรับสมัคร 9 มีนาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ธันวาคม 2560

ทุนโครงการฝึกอบรมสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากร เสนอชื่อสมัครขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 9 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

บุคลากร มจพ. กรอกเอกสารการสมัครและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับทุนและยืนยันการสมัครออนไลน์ เสนอยังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2560

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท (ทุนแข่งขัน) ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2559

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ธันวาคม 2560