ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนพัฒนาวิชาการ จำนวน 3 ประเภท

ได้แก่ ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และ ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ปีงบประมาณ 2563

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ตุลาคม 2562